• α-type alumina

α-tipi alümina

Yüksek sıcaklıkta kalsine edilmiş alüminyum oksit tozu, uygun bir sıcaklıkta kristalli tip alfa tipi alümina ürünü halinde kalsine edilir;Alümina ince tozunun bilyeli öğütülmesiyle üretilen bir hammadde olarak kalsine edilmiş a-tipi alümina ile kalsine edilmiştir.Yüksek sıcaklıkta kalsine edilmiş alüminyum oksit tozu, yüksek bir erime noktasına, mükemmel mekanik mukavemete, sertliğe, yüksek dirence ve termal iletkenliğe sahiptir.Elektronik ekipman, yapısal seramik, refrakter malzemeler, aşınmaya dayanıklı malzemeler, parlatma malzemeleri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılabilir.